L E G E A nr. 9/2007

L E G E A nr. 9/2007 pentru modificarea Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor

 

EMITENT: PARLAMENTUL ROMANIEI

PUBLICATA ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 17 ianuarie 2007

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ARTICOL UNIC

Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 22 iulie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica după cum urmează:

1. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. – Persoanele fizice sau juridice care deţin, cu orice titlu, terenuri agricole isi pot organiza, în asociere sau individual, paza de camp, prin una dintre formele de paza prevăzute de lege.”

2. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. – Paza căilor ferate, a pădurilor, a terenurilor forestiere, a fondurilor de vanatoare şi de pescuit, a conductelor pentru transportul hidrocarburilor şi al produselor petroliere, a sistemelor de irigaţii, a reţelelor telefonice şi de transport al energiei electrice se asigura de către operatorii economici de profil, în formele prevăzute de lege.”

3. La articolul 18, alineatele (2)-(5) vor avea următorul cuprins:

“(2) Primarul este obligat sa ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice şi ale cetăţenilor şi răspunde pentru întocmirea planului de paza a comunei.

(3) Întocmirea planului de paza, instruirea şi controlul personalului de paza din localităţile rurale se efectuează de către organele locale de poliţie sau de structurile implicate în activitatea de paza.

(4) Modalităţile de efectuare a pazei în mediul rural se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, după consultarea prealabilă a locuitorilor, în formele prevăzute de lege.

(5) Plata serviciilor de paza în mediul rural, precum şi procurarea de echipamente de protecţie, însemne şi mijloace de apărare sau utilitare, necesare bunei executări a serviciului de paza, se asigura din bugetul local. Pentru plata serviciilor de paza, consiliile locale pot institui taxe speciale, conform legii.”

4. La articolul 18, alineatele (6)-(10) se abroga.

5. Articolul 19 se abroga.

6. La articolul 55, litera a) va avea următorul cuprins:

“a) avizează planurile de paza ale unităţilor la care paza nu este asigurata cu efective de jandarmi şi stabileşte, după caz, necesitatea dotării personalului implicat cu armament şi munitie aferentă, în condiţiile existenţei documentelor care atesta dreptul de proprietate sau, după caz, dreptul de folosinta asupra obiectivului;”.

7. Articolul 59 va avea următorul cuprins:

“Art. 59. – Implicarea conducătorilor unităţilor cu paza proprie, ai societăţilor specializate de paza şi protecţie, a personalului propriu în: desfăşurarea de acţiuni de forta, executări silite, recuperari de debite, conflicte de munca ori de opunere la desfăşurarea acţiunilor de restabilire a ordinii de drept de către autorităţile publice competente, precum şi nerespectarea dispoziţiilor art. 21 se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani, dacă fapta nu constituie o infracţiune mai grava.”

8. La articolul 61, literele a)-c) vor avea următorul cuprins:

“a) cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. g)-m);

b) cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 lei, contravenţiile prevăzute la lit. a)-d) şi f);

c) cu amenda de la 500 lei la 1.000 lei, contravenţia prevăzută la lit. e).”

 

Aceasta lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

BOGDAN OLTEANU

 

p. PREŞEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TARACILA