Legislatia in vigoare

By | October 23, 2014

EXTRASE DIN REGLEMENTĂRILE LEGALE PRIVIND ANALIZA DE RISC LA SECURITATEA FIZICĂ

 

(1)- Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor și modificările aduse prin Legea 9/ 2007, Legea 40/2010;

(2)- Hotărârea de Guvern nr. 301 din 11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor;

(3)- Instrucțiunile M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare.

 

(1)- Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare.

 

Cap.1

Dispoziții generale

ART. 2

(1) Ministerele și celelalte organe de specialitate ale administrației publice centrale și locale, regile autonome, companiile și societățile naționale, institutele naționale de cercetare-dezvoltare, societățile comerciale, indiferent de natura capitalului social, precum și alte organizații care dețin bunuri ori valori cu orice titlu, denumite în prezenta lege unități, sunt obligate să asigure paza acestora.

ART. 4

Răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu revine conducătorilor unităților prevăzute la art nr. 2 alin (1).

ART. 5

(1) Paza se organizează și se efectuează potrivit planului de pază, întocmit de unitatea ale cărei bunuri sau valori se păzesc, cu avizul de specilitate al poliției. Acest aviz este obligatoriu pentru fiecare caz de modificare a planului de pază.

ART 28

(2) Proiectele sistemelor de alarmare se avizează de Direcția Generală de Poliție a Municipiului București ori de inspectoratul de poliție județean pe raza căruia se află obiectivul, sub aspectul respectării cerințelor minime de securitate împotriva efracției.

(7) Proiectele sistemelor de alarmare împotriva efracției se întocmesc în mod obligatoriu pentru obiectivele care sunt supuse avizării poliției, iar elaborarea acestora se face cu respectarea cerințelor tehnice minime stabilite prin normele de aplicare aprezentei legi.

ART. 30

În proiectele de execuție a construcțiilor destinate producerii, păstrării sau deținerii unor valori importante sau lucrărilor de modernizare, modificare și transformare a acestora trebuie să se prevadă construirea sau introducerea mijloacelor de protecție mecanofizice și instalarea sistemelor tehnice de pază și alarmare împotriva efracției.

 

(2)- Hotărârea de Guvern nr. 301 din 11.04.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

 

ART. 2

(1) Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor și valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitatea fizică.

(2) Elaborarea analizei de risc la securitatea fizică se face potivit instrucțiunilor emise de ministrul afacerilor interne, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 164 din 27.03.2013 (Instrucțiunile M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare.

ART. 3

(2) Încălcarea prevederilor art. 2 alin. (3) din anexa referitoare la efectuarea analizei de risc la securitatea fizică, constituie contravenție (amendă 5000-10000 lei).

 

ANEXĂ- NORME METODOLOGICE de aplicare a Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor.

ART. 2

(1) În vederea îndeplinirii obligațiilor prevăzute de Legea nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Lege, unitățile prevăzute la art. 2 alin (1) din Lege, denumite în continuare unități indiferent de natura capitalului social, forma de organizare ori asociere, modul de deținere a bunurilor ori valorilor, trebuie să adopte măsuri  de securitate în formele prevăzute de lege, completate cu măsurile procedurale.

(2) Cerințele minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități, sunt prevăzute în anexa nr. 1. (n.n. art. 4, lit. b) amendă de la 2000 lei la 5000 lei.)

(3) Adoptarea măsurilor de securitate prevăzute la alin. (1) se realizează în conformitate cu analiya de risc efectuată de unitate, prin structuri de specialitate sau prin experți abilitați, care dețin competențe profesionale dobândite pentru ocupația de evaluator de risc la securitatea fizică (n.n. art. 4, lit. c) amendă de la 5000 lei la 10000 lei).

            (5) Analiza de risc la securitate fizică trbuie să asigure identificarea vulnerabilităților și a riscurilor, determinarea nivelului de expunere la producerea unor incidente de securitate fizică și să indice măsurile de protecție necesare obiectivului analizat.

            ART. 6

În situația în care măsurile de securitate a obiectivului, adoptate de conducerea unității ca rezultat al analizei de risc la securitatea fizică, prevăd utilizarea numai a mijloacelor mecano-fizice și a sistemelor tehnice de alarmare, monitorizare și intervenție, fără a se institui pază cu personal uman, nu se întocmește pln de pază.

            ART. 8

(1) Unitatea de poliție competentă teritorial analizează planul de pază și acordă avizul de specialitate în cel mult 30 de zile de la data înregistrării solicitării.

(2) Avizul de specialitate se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

……………………………………

 1. d) analiza de risc la securitatea fizică a fost efectuată potrivit prezentelor norme metodologice.

ART. 67

(1) Asocierea măsurilor și a mijloacelor de siguranță prin introducerea mijloacelor mecano-fizice de protecție și a sistemelor de detecție, supraveghere și alarmare se face în baza analizei de risc la efracție, elaborată în condițiile art. 2.

ART 68

(1) Sunt supuse avizării poliției proiectele sistemelor de alarmare destinate următoarelor categorii de obiective:

 1. unități de interes strategic și obiective aparținând infrastructurilor critice;
 2. unități sau instituții de interes public;
 3. c) instituții de creditare, unități poștale, puncte de schimb valutar, case de schimb valutar, case de amanet, unități profilate pe activități cu bijuterii din metale sau pietre prețioase;
 4. d) magazine de arme și muniții;
 5. e) stații de comercializare a carburanților/combustibililor;
 6. f) săli de exploatare a jocurilor de noroc;
 7. g) centre de procesare;
 8. h) casierii, furnizori și servicii de utilități;
 9. i) obiective industriale;
 10. j) depozite;
 11. k) instalații tehnologice.

 

ANEXA 1 la Normele Metodologice

Cerințele minimale de securitate, pe zone funcționale și categorii de unități.

ART.  8-19

 

ANEXA 7 la Normele Metodologice

Norme tehnice privind proiectarea, instalarea, proiectarea, modificarea, monitorizarea, întreținerea și utilizarea sistemelor de alarmare împotriva efracției

ART. 2

Configurația sistemelor de protecție mecanofizice și de alrmare împotriva efracției se stabilește în baza analizei de risc și a cerințelor minimale de securitate prevăzute în anexa nr. 1 la normele metodologice.

 

(3)- Instrucțiunile M.A.I. nr. 9 din 01.02.2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităților ce fac obiectul Legii nr. 333 din 8 iulie 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare.