Metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică

By | October 18, 2014

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

ART. 1

(1) Prezentele instrucțiuni stabilesc metodologia de efectuare a analizelor de risc la securitatea fizică pentru unitățile ce fac obiectul Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, cu modificările și completările ulterioare, denumite în continuare unități, precum și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care desfășoară astfel de activități.

(2) Analiza de risc la securitatea fizică constituie fundamentul adoptării măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor și valorilor prevăzute de lege, transpuse în planul de pază și proiectul sistemului de alarmare.

(3) În elaborarea anlizelor de risc la securitatea fizică se ține cont și de prevederile standardelor naționale sau europene privind managementul și tehnicile de evaluare a riscului.

(4) Prezentele instrucțiuni nu se aplică pentru adoptarea măsurilor de securitate necesare efectuării transporturilor de bunuri și/sau valori.

(5) Prevederile prezentelor instrucțiuni nu se aplică activităților privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și persoanelor, precum și a transporturilor cu caracter special aparținând structurilor și instituțiilor din cadrul sistemului de apărare, ordine publică și siguranță națională, care se asigură în conformitate cu reglementările stabilite în cadrul acestora.

 

CAPITOLUL II

ART. 4

(1) Analiza de risc la securitatea fizică, denumită în continuare analiza de risc, se materializează prin documentația întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic măsurile necesare și aplicabile pentru încadrarea riscului de securitate la niveluri acceptabile.

(2) Documentația prevăzută la alin. (1) se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.

(3) Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contratului de prestări de servicii dintre beneficiar și prestator, cu excepția cazurilor de realizare prin structuri de specialitate proprii în regim intern.

(4) Analiza de risc se efectuează înaintea instituirii măsurilor de securitate și se revizuiește în una dintre următoarele situații:

  1. a) cel puțin o dată la 3 ani, pentru corelarea cu dinamica parametrilor interni și externi care generează și/sau modifică riscurile la securitatea fizică a unității;
  2. b) în cel mult 60 de zile de la producerea unui incident de securitate la unitatea respectivă;
  3. c) în cel mult 30 de zile de la modificarea caractecteristicilor arhitecturale, funcționale sau a obiectului de activitate a unității.

ART. 7

1) Documentația privind analiza de risc cuprinde:

  1. Raportul de evaluare și tratare a risculurilor la securitatea fizică;
  2. Grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;
  3. Documentele-suport.

            3) Grila de evaluare  specifică obiectului de activitate al unității beneficiare se completează pentru situația în care riscul a fost tratat, iar nivelul acestuia se încadrează în domeniul riscului acceptabil.

4) Raportul de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică și grila de evaluare se semnează de către evaluator.

5) În categoria documentelor-suport intră: chestionare, declarații, alte documente specifice, date obținute și folosite în procedura de evaluare.

ART. 12

1) Utilizarea în procesul de efectuare a analizei de risc a unor date nereale sau incorecte, precum și omisiunea consemnării unor vunerabilități ori amenințări atrag anularea analizei de risc.

CAPITOLUL IV

Grila de evaluare

ART. 24

Pentru obiectivele noi, elementele neimpuse vor fi propuse de evaluator pentru acoperirea necesităților de securitate fizică, conducătorul unității având obligația de a le materializa prin realizarea amenajărilor de protecție mecanofizică, instalarea de sisteme de securitate, achiziționarea unor servicii de securitate sau alte măsuri stabilite pentru acoperirea necesităților de securitate.

ART. 25

Pentru obiectivele preexistente, evaluarea și cuantificarea factorilor din grilă se fac prin aprecierea locală a stării de fapt și prin consultarea contractelor de servicii de pază, transport de valori, monitorizare, instalare și mentenanță a sistemelor de alarmare, a documentelor de procurare, certificare, punere în funcție și prin verificări funcționale ale echipamentelor electronice și dotărilor de protecție macanofizică.